Estatuts

Estatuts 


Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit 

Article 1 

L'Associació de Famílies I.E.S. PRINCEP DE VIANA, de forma abreujada es podran utilitzar les sigles AFA IES PRINCEP DE VIANA.  

Està constituïda a la població de Barcelona i es regeix per aquests estatuts, per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, i pel Decret 202/1987, de 19 de maig, i les restants disposicions d'aplicació. Així mateix, la seva organització i funcionament, resta subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

L'associació no té ànim de lucre. 

Article 2 

L'associació assumeix els objectius següents: 

a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, a les famílies, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans  de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i  filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre. 

b) Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre. 

c) Assistir a les famílies en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió  del centre quan sigui sostingut amb fons públics. 

d) Promoure la representació i la participació de les famílies en els consells escolars  dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. 

e) Facilitar la col.laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral  de l'entorn. 

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar  en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries,  extraescolars o de serveis. 

g) Promoure les activitats de formació de les famílies, tant des del vessant cultural  com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar. 

h) Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals. 

i)  Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives. 

j) Programar, realitzar i informar de les activitats pròpies de l’associació, així com  organitzar l’adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució dels mitjans  necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec de les famílies, sense perjudici de  continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament.


Article 3 

El domicili de l'associació queda fixat al número 6-8 del carrer Torroella de Montgrí  de Barcelona, i el seu àmbit d'activitats principal se circumscriu fonamentalment a  Catalunya. 

Capítol II. Socis i sòcies 

Article 4 

Poden ser socis o sòcies de l'associació els pares i mares o els representants legals  dels alumnes matriculats al centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer  com a tals a l'entitat i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es  refereix l’article 8 d’aquests estatuts. 

L'admissió de socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que acorda un cop la  persona que l’ha sol·licitat ha acreditat la seva condició de pare o mare o tutor/a  d'un o més alumnes del centre. 

Article 5 

Són drets dels socis i sòcies: 

a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees  generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o  oralment als delegats/ades de curs, que els traslladen a l'esmentada Junta  en les seves reunions. 

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals. 

c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva. 

d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents. 

e) Consultar els llibres de l'associació, atenent a les restriccions de la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter  Personal. 

f) Rebre informació sobre el funcionament de l’AFA. 


Són deures dels socis i sòcies: 


a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats  satisfent les quotes i les derrames acordades. 

b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus  diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els  objectius de l'entitat.Article 6 

Les persones associades poden ser donades de baixa de l'associació per algun dels  motius següents: 

1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president/a. 

2. Pèrdua de la condició de pare o mare d'un alumne, de la pàtria potestat o de la  representació legal. 

3. Falta de pagament de la quota i/o prorrata acordades. 

4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats diferents a les assumides  estatutàriament per l'entitat. 

Capítol III. L’Assemblea General 

Article 7

 

Són òrgans de govern de l’associació, l’Assemblea General i la Junta Directiva. 

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en  formen part per dret propi i irrenunciable. 

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment  constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència d’aquest  òrgan. 

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. 


Article 8 

L'Assemblea General té les facultats següents: 


a) Modificar els estatuts. 

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes de l’exercici anterior, 

   previ dictamen del/dels censor/es de comptes establert a l’article 23

   d’aquests estatuts, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i

    l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i

    aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l'associació. 

e) Incorporar-se a altres unions d'associacions i separar-se'n. 

f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 

g) Aprovar el reglament de règim interior. 

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i associades. 

i) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a  cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest  article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de  l'Assemblea General. 


Article 9


1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim  un cop l’any, durant el sis primers mesos posteriors al tancament de  l’exercici econòmic però no durant els mesos de juliol i agost ni en  període de vacances escolars. 

L’Assemblea General ordinària ha de tractar com a mínim l’aprovació de la memòria  i estat de comptes del curs anterior i el projecte i pressupost del curs que s’inicia. 


2. L'òrgan de govern pot convocar l'Assemblea General amb caràcter extraordinari  sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels  associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies  a comptar de la sol·licitud. 

Article 10


1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria  que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la  reunió.

 

2. La convocatòria s'ha de comunicar deu dies naturals abans de la  data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat a les  famílies associades al correu electrònic que hi consti, o per SMS, o al  tauler d’anuncis, o el web de l’AFA. 

Les Assemblees Generals extraordinàries es podran convocar, amb caràcter  d’urgència, en un període inferior a 10 dies d’antelació i mai menor de 24 hores.

 

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president/a de l'associació.  Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident/a o el/la vocal de  més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi aquest mateix  càrrec a la Junta Directiva.

 

4. El secretari/ària redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb  el president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el  resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 


5. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General s'aprova, si s’escau,  l'acta de la sessió anterior. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra  documentació referent als temes a tractar a l’ordre del dia, ha d'estar a disposició  dels socis i sòcies al local social o en el web de l’AFA. 

Article 11 


1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre  d’associats/ades presents o representats. 


2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en  l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l'Assemblea,  sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la  convocatòria i la data de reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però  únicament es poden adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre el dia  comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les ¾ parts de les  persones presents. 

Article 12 

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de  l'associació.


2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o  representats. 


3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de  l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració  en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix els vots  equivalents a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de  la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la  majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats. 


4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista  dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que  els associats ho autoritzin expressament. 

Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 13 


1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que  està composta pel president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el  tresorer/a i els/les vocals. La Junta Directiva pot quedar legalment  constituïda amb els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a; quedant la resta de càrrecs vacants. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 


2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o sòcies, es fa  per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions  després d'haver acceptat el càrrec. 


3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre  d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el  vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou  president/a i del nou secretari/ària. 


4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. 


5. Els membres de la Junta no poden dur a terme cap activitat retribuïda per  l’associació. 

Article 14 

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos  anys, sense perjudici que puguin ser reelegits. 

2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu  mandat pot esdevenir-se per: 


a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n'exposin  els motius 

b) malaltia que els incapaciti per exercir el càrrec 

c) baixa com a membres de l'associació 

d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec 


3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera  reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de  l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. 

Article 15


1. La Junta Directiva té les facultats següents: 


a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més  àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses  per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i  directrius que aquesta Assemblea estableixi. 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença  davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions  legals i interposar els recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de  l'associació. 

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les  quotes que els membres de l'associació han de satisfer. 

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els  acords que s'hi adoptin. 

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a  l'Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos  de l'exercici següent. 

g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir i/o els serveis que necessiti. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis  funcionin amb normalitat. 

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i  eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups  projectin dur a terme. 

j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar  de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups. 

k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics,  entitats i altres persones, per aconseguir: 

- subvencions o altres ajuts 

- l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i  comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment  de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.  La disposició dels fons es determina a l'article 29. 

m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els  estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea  General. 

n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera  específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi  estat delegada expressament. 

Article 16 


1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la  persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb  la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas pot 

ser inferior a una vegada al mes. La Junta queda exempta de reunir-se durant les vacances escolars. 

2. Les reunions dels membres de la junta directiva no necessàriament han de ser  presencials, es poden fer servir els mitjans telemàtics (videoconferència, xats,  internet...) 


3. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el  president/a o bé si ho sol·licita un 10% dels membres que la composen. 

Article 17 


1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb  antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un. 


2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions  que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n.  L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els  substitueixin hi és necessària sempre. 


3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 

Article 18 

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses  comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos  terços del seus membres. 


2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris/àries  per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los  en cada cas. 

Article 19 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser  signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta  Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui,  segons escaigui. 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència 

Article 20 

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents: 


a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de  l'Assemblea General i de la Junta Directiva. 

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la  Junta Directiva. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 

d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de  la Junta Directiva. 

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de  l'associació. 

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per  l'Assemblea General o la Junta Directiva.


2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a o  el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria 

Article 21 

El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació,  com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta  un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga  les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades  prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en  establiments de crèdit o d'estalvi. S’encarrega de fer les liquidacions d’impostos a  que l’Associació estigui obligada per Llei o de contractar els serveis necessaris per  fer-les. 

Article 22 

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació; aixecar, redactar i  signar les actes de les reunions de l'Assemblea General; redactar i autoritzar els  certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies. 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball 

Article 23 

El/els censor/es de comptes és/son socis elegits per l’Assemblea i tenen com a  funció la supervisió dels fons administrats per la Junta, donant fe del estat de  comptes davant dels socis. 

Capítol VIII. Les comissions o grups de treball 

Article 24 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar  els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta  Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. 

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de  treball, els encarregats dels quals han d’assistir a les reunions de la Junta Directiva  i redactar una memòria anual de les seves actuacions. 

Capítol IX. El règim econòmic 

Article 25 

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.


Article 26 

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: 


a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres 

b) les subvencions oficials o particulars 

c) les donacions, les herències o els llegats 

d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin  obtenir-se 

Article 27 

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament,  mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. 

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals — que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta  Directiva— i quotes extraordinàries. 

Article 28 

L'exercici econòmic coincideix amb el curs escolar; comença l’1 de setembre i es  tancarà el 31 d’agost, incloent tots els moviments corresponents al curs, amb  independència de la data en que es produeixi l’apunt comptable. 

Article 29 

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o  d'estalvi, hi han de figurar, com a mínim, les signatures del president/a, el  tresorer/a i el secretari/ària. 

Per poder disposar dels fons inferiors a 2000 euros n’hi ha prou amb dues firmes,  una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a. 

Capítol X. El règim disciplinari 

Article 30 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que  incompleixen les seves obligacions. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions  corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació,  segons el que estableixi el reglament intern. 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia  o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor/a,  que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies,  amb audiència prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser  

motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva,  l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva,  les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el  procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.Capítol XI. La dissolució 

Article 31 

L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb  caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. 

Article 32 

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures  oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la  finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 


2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho  cregui necessari. 


3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva  responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin  contret voluntàriament. 


4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a un  projecte consensuat entre la comissió liquidadora i la direcció del Centre (IES  Princep de Viana), que incideixi directament en l’alumnat. 

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els  apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si  l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora  especialment designada.


Disposició final

 

En tot allò no regulat en aquests Estatuts, serà d’aplicació la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer de Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 

 


 

Barcelona, 6 d’Abril de 2022.

 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada